Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden :  De goederen reizen op risico van onze klanten zelfs in geval van franco

verzending.  De klachten dienen ons ter kennis worden gebracht binnen de acht dagen van de factuurdatum

Iedere terugzending van goederen zonder ons voorafgaand akkoord zal geweigerd worden.  Zonder

andere uitdrukkelijke overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar NETTO op 30 dagen einde maand der levering.

Ze zijn betaalbaar te Brussel en in geval van geschil erkennen wij alleen de bevoegdheid der rechtbanken van

het arrondissement Brussel.  In geval van niet betaling op de vervaldag, behouden wij ons het recht het bedrag

van de factuur met 10 % te verhogen, met een minimum van 50 €.  Bovendien zullen al onze facturen onmiddellijk

vorderbaar worden. Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht, 

zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering

der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de

hele bestelling of een deel ervan te annuleren.  De verkochte goederen blijven onze eigendom, zolang het

verschuldigde bedrag niet volledig voldaan wordt.  In het kader van het recycleren van elektrische apparatuur,

zijn we lid van RECUPEL VZW - lid 800682.